روش های کاهش مصرف آب در صنایع غذایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1اصفهان- خیابان امام خمینی- فلکه استقلال-کد پستی 8415683111
2هیئت علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
ایران یکی از کشورهایی است که طبق شاخص های مختلف مانند شاخص فالکن مارک، با تنش آبی مواجه است بنابراین باید در حفظ منابع آبی تلاش شود که این امر فقط با مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف امکان پذیر است. بیشترین مصرف آب در جوامع در بخش کشاوری و صنعت است. در بخش صنعت، صنایع غذایی درصد قابل توجهی از مصرف آب را به خود اختصاص داده است. روش های مختلفی برای مدیریت و کاهش مصرف آب در صنایع غذایی وجود دارد که مصرف آب و تولید پساب و همچنین هزینه ناشی از آن ها را کم می کند و علاوه بر این به محیط زیست نیز آسیب کمتری وارد می شود. از این روش ها می توان به استفاده مجدد از آب، تغییر فرایند، احیاء آب و استفاده مجدد از آن، احیاء و باز چرخش آب اشاره کرد که این روش ها به تنهایی و یا در کنار هم می توانند مصرف آب در صنایع غذایی را بین 60-30 درصد کاهش دهند.
کلیدواژه ها