پاسخ شش رقم انار تجاری ایران به تنش خشکی بر اساس برخی از نشانگرهای مرفولوژیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد- میدان ژاندارمری- خیایان باغ کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
2استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
3کارشناس، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (واحد لرستان)، سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاوری(AREEO). خرم آباد، ایران
چکیده
با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک کشور بهینه سازی در مصرف آب باید مد نظر قرار گیرد. یکی از راه‌کارهای مطمئن برای کاهش در مصرف منابع آب کشاورزی، استفاده از ارقام گیاهی متحمل به تنش خشکی می‌باشد. در این پژوهش غربال‌گری شش رقم انار تجاری ایران در پاسخ به تنش خشکی بر اساس برخی از نشانگرهای مرفولوژیکی بصورت یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور: 1- رقم انار در 6 سطح (رباب ‌‌نی‌ریز، نادری‌بادرود، شیشه‌کپ فردوس، اردستانی مه‌ولات، ملس‌یزدی و شیرین‌شهوار) و 2- تنش خشکی در 3 سطح شامل بدون تنش خشکی، تنش خشکی متوسط و تنش خشکی شدید. در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. تمامی ارقام مورد مطالعه تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. اما پاسخ‌ آن‌ها به تنش متفاوت بود. ارقام مورد مطالعه از نظر اغلب صفات اندازه‌گیری شده تفاوت معنی‌داری با یکدیگر داشتند. تنش خشکی باعث کاهش وزن نهال، وزن تر و وزن خشک ریشه‌ و برگ، سطح برگ، رشد قطری ریشه شد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش به ترتیب ارقام رباب نیریز و ملس یزد از نظر ویژگی‌های مرفولوژیکی، در مقایسه با سایر ارقام مورد مطالعه دارای تحمل بیشتری در برابر تنش خشکی هستند و استفاده از این ارقام در شرایط تنش خشکی پیشنهاد می‌گردند. در بین ارقام مورد بررسی ارقام نادری بادرود و اردستانی مه ولات بیشترین حساسیت را به تنش خشکی نشان دادند و ارقام شیرین شهوار یزد و شیشه‌کپ فردوس مقاومت متوسطی به تنش خشکی نشان دادند.
کلیدواژه ها