اثر محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1میدان فردوسی- خیابان امام (ره)- کوچه فجر 2
2هییت علمی گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
چکیده
به‌منظور بررسی تعیین تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوا (ژنوتیپ Giza 1) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 اجرا گردید. در این آزمایش، عامل اصلی شامل تنش خشکی در چهار سطح (1 = Dقطع آبیاری 75 روز بعد از کاشت، 2 = Dقطع آبیاری 60 روز بعد از کاشت، 3 = Dقطع آبیاری 45 روز بعد از کاشت، 4 = Dقطع آبیاری 30 روز بعد از کاشت) و فاکتور دوم کود پتاسیم از منبع فولوابن پتاسیک (کود آلی) در چهار سطح (1 = Kشاهد، 2 = Kغلظت 4 گرم در لیتر در یک مرتبه، 3 = Kغلظت 4 گرم در لیتر در دو مرتبه، 4 = K غلظت 4 گرم در لیتر در سه مرتبه) درنظر گرفته شد. نتایج نشان دارد تنش آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم تأثیر معنی‌داری بر عملکرد، وزن هزار دانه، محتوای نسبی آب و پتاسیم گیاه داشت. بیشترین مقدار عملکرد دانه معادل 73/80 گرم در متر مربع درتیمار شاهد آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم به دست آمد. قطع آبیاری از 75 روز بعد از کشت به قطع آبیاری 60، 45 و 30 روز بعدازکشت، باعث کاهش 7/1، 2، 36 درصد در عملکرد دانه شد. همچنین مصرف 3 مرتبه محلول‌پاشی در تیمار قطع آبیاری 30 روز بعد از کشت میزان افت عملکرد را به 11 درصد رساند. بر این اساس می‌توان در شرایط کمبود آب آبیاری با مصرف پتاسیم به صورت محلول‌پاشی از افت عملکرد کینوا (ژنوتیپ Giza 1) کاست.
کلیدواژه ها