بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی آبهای زیرزمینی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
2مربی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
چکیده
آبهای زیرزمینی به عنوان تنها منبع مورد اعتماد مصرف آب در زمینه‌های شرب، کشاورزی و صنعت در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شوند و تغییر اقلیم می‌تواند به شکل‌های مختلفی پایداری آبهای زیرزمینی را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از مهمترین موارد خشکسالی می‏باشد. لذا به منظور شناخت روند تغییرات خشکسالی آبهای زیرزمینی در آینده، در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص جدید GRDI مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق به دلیل عملکرد بهتر خروجی‌های مدل‌های GCM به دست آمده از CMIP5، از مدل BCC-CSM1.1 برای پیش‌بینی شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه، تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP 8.5 به منظور ارزیابی شرایط خشکسالی آبهای زیرزمینی در آینده نزدیک، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان خشکسالی‏ آبهای زیرزمینی در هر دو سناریو به شدت افزایش می‏یابد و شدت افزایش خشکسالی‏های در سناریوی RCP 8.5 از سناریوی RCP 4.5 بیشتر است. بنابراین تغییر اقلیم در آینده بهره‏برداری پایدار این منابع ارزشمند را که در حال حاضر نیز با چالش افت شدید سطح ایستابی مواجه است با خطرات جدی‏تری روبرو می‏نماید. لذا پیشنهاد می‏شود که با استفاده از شاخص‏های مناسب مانند شاخص GRDI و ایجاد سامانه‏های پایش خشکسالی ضمن پیش بینی خشکسالی آبهای زیرزمینی اقدامات لازم را در جهت بهره‏برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی، انجام داد.
کلیدواژه ها