اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب ارقام سورگوم دانه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد
2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
چکیده
به منظور بررسی تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر راندمان مصرف آب و خصوصیات زراعی سورگوم دانه‌ای، آزمایشی طی دو سال زراعی 1395 و 1396 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به‌صورت اسپلیت پلات در چهار تکرار به اجرا درآمد. آبیاری در سه سطح شامل، آبیاری پس از 90 (شاهد)، 120 (تنش ملایم) و 150 (تنش شدید) میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس الف به‌عنوان عامل اصلی و رقم سورگوم دانه‌ای شامل چهار رقم سپیده، کیمیا، پیام و KGS23 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که تأخیر در آبیاری عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه را بطور معنی‌داری کاهش داد. مقایسۀ میانگین اثر متقابل رژیم آبیاری در رقم نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از رقم سپیده در رژیم آبیاری 90 میلیمتر (8913 کیلو گرم در هکتار) حاصل شد و کمترین آن از رقم کیمیا در رژیم آبیاری 150 میلیمتر (3415 کیلو گرم در هکتار) بدست آمد. بالاترین کارایی مصرف آب برای عملکرد دانه در رژیم‌های آبیاری 90 و 120 میلیمتر از رقم سپیده (به‌ترتیب 98/1 و 84/1 کیلوگرم برمتر مکعب) بدون تفاوت معنی‌دار بدست آمد.
کلیدواژه ها