تحلیل و ارزیابی شبکه های عصبی در تخمین خشکسالی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مدیر امور منابع آب شهرستان خرم آباد
2خرم آباد
3کارشناس ارشد زمین شناسی
چکیده
خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که در همه شرایط اقلیمی و در همه مناطق کره زمین به وقوع می‌پیوندد. پیش‌بینی خشک‌سالی نقش مهمی در طراحی و مدیریت منابع طبیعی، سیستم‌های منابع آب، تعیین نیاز آبی گیاه ایفا می‌نماید. در این پژوهش جهت تخمین شاخص بارش استاندارد 12 ماهه چهار ایستگاه باران سنجی نورآباد، الشتر، درود و بروجرد واقع در استان لرستان از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. برای این منظور از پارامتر بارش در مقیاس زمانی ماهانه در طی دوره آماری (1372-1392) بعنوان ورودی و شاخص بارش استاندارد بعنوان پارامتر خروجی مدلها انتخاب گردید. معیارهای ضریب همبستگی، ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا برای ارزیابی و عملکرد مدلها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل شبکه عصبی مصنوعی عملکرد مطلوبی در تخمین خشکسالی از خود نشان داده است. در مجموع نتایج نشان داد استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی می‏تواند در زمینه تخمین خشکسالی موثر باشد که در نوبه خود برای تسهیل توسعه و پیاده سازی استراتژی های مدیریتی جهت جلوگیری از ایجاد خشکسالی مفید است.
کلیدواژه ها