بررسی اثر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی دانه ارقام سورگوم دانه‌ای در کشت تابستانه منطقه کوهدشت لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان لرستان شهرستان کوهدشت روستای سه آسیابه
2خرم آباد
3عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران
چکیده
به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و کود زیستی میکوریزا بر خصوصیات زراعی و بیوشیمیایی ارقام سورگوم دانه‌ای در کشت تابستانه و ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام، آزمایشی در تابستان سال 1395 در اراضی زراعی شهرستان کوهدشت لرستان اجرا شد . آزمایش به صورت اسپلیت پلات- فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. تنش خشکی به عنوان عامل اصلی از طریق دور آبیاری در سه سطح 80 (شاهد)، 120 (تنش ملایم) و 160 (تنش شدید) میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس الف در نظر گرفته شد و عوامل فرعی عبارت بودند از رقم سورگوم دانه‌ای شامل سه رقم سپیده، پیام و کیمیا و کود زیستی شامل کاربرد و عدم کاربرد (شاهد) میکوریزا به‌ صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج در مورد صفات بیوشیمیایی نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی از میزان چربی خام و انرژی دانه کاسته شد اما بر میزان پروتئین خام و فیبر خام دانه افزوده شد. ارقام واکنش متفاوتی به کاربرد میکوریزا نشان دادند، به‌طور‌کلی کاربرد میکوریزا عمدتاً موجب افزایش عناصر ضروری در اندام هوایی و دانه و کمک به تعدیل تنش خشکی گردید. وجود اثرمتقابل میان عامل‌ها، حاکی از واکنش متفاوت ارقام در سطوح کاربرد میکوریزا به تنش خشکی از نظر بسیاری از صفات بود.
کلیدواژه ها