تأثیر خشکسالی بر وزن لاشه گوسفند و بز در استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1681981643
2پردیس تحفیفات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد
3کارشناس ارشد
4محقق- بخش تحقیقات علوم دامی
چکیده
برای انجام پژوهش حاضر و برآورد اثرخشکسالی بر وزن لاشه داده مربوط به 2650 رأس گوسفند و بره و 1640 رأس بز کشتار شده در طی سال‌های 1380 تا 1389 در کشتارگاه‌های استان لرستان استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون واریانس یک‌طرفه با استفاده از نرم‌افزار SAS9.1 استفاده شد. نتایج نشان داد اثر سال‌های وقوع خشکسالی بر وزن لاشه معنی‌دار بود (05/0P<). میانگین وزن لاشه در گوسفند در طی سال‌های 1380 تا 1389 در گوسفند و بز به ترتیب 58/21 کیلوگرم و 16/18 کیلو بود. میانگین وزن لاشه در گوسفند در طی سال‌های 1380 تا 1389 از 12/23 کیلوگرم به 05/20 کیلوگرم و در بز از 07/20 کیلوگرم به 25/16 کیلوگرم کاهش یافت. اثر سال‌های وقوع خشکسالی در سال فوق بر وزن لاشه نشان داد از سال 1387 وزن لاشه گوسفند و بز روند کاهشی داشته که شدت آن در وزن لاشه بز به‌مراتب بیشتر بوده که علت آن فروش بیش از رسیدن به وزن کشتار در طی سال‌های 1387 تا 1389 به علت تداوم خشکسالی، کمبود علوفه و کاهش علوفه قابل‌برداشت از مراتع بود. برای مقابله با خشکسالی در زمینه دام می‌بایست اقدامات را به‌صورت فوری، کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام داد. این اقدامات شامل تأمین علوفه، مداوای دام‌های مریض، جلوگیری از مریض شدن آن‌ها و خرید دام از دامدار، انتقال دام به نقاط دیگر ازجمله راهکارها برای مقابله با خشکسالی در زمینه دام هستند.
کلیدواژه ها