اثرات خشکسالی روی طیور صنعتی و روش‌های مقابله با آن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1681981643
2محقق علوم دامی
3عضو هیأت علمی بخش تحقیقات علوم دامی
4کارشناس ارشد علوم دامی
چکیده
ههدف از این تحقیق، بررسی وضعیت مدیریتی طیور گوشتی و اثرات خشکسالی روی طیور صنعتی و روش‌های مقابله با آن است. در ایـن تحقیـق که درسال 1392 بر اساس مطالعه میدانی ، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه انجام گرفت، سـعی شـد تـا مسـائل مـدیریتی در مقابله با خشکسالی روی طیور صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد. اطلاعات جمع‌آوری‌شده هر واحد با استفاده از آمار توصیفی و درصد فراوانی به کمک آزمون خی مورد مقایسه قرار گرفت، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های مربوط به خوراک مصرفی، وزن پایان دوره از آزمون واریانس یک‌طرفه توسط نرم‌افزار (SPSS(20 استفاده شد. نتایج نشان داد اثر خشکسالی بـر میـانگین وزن پایـان دوره اثر معنی‌داری داشت. نتایج نشان داد نوع سیستم خنک‌کننده در حدود 3/61 درصد واحـدهای از نـوع پوشال، مه پاش و هواکش بود. بر این اساس واحدهایی کـه مخـزن آب در داخـل سالن قرار داشت، کارایی بیشتری در مقابله با تنش حرارتی در دوره‌های خشکسالی داشتند. از نظر آزمایش کیفیت آب و میزان آلودگی شیمیایی و میکروبی آب مصرفی در 5/13 درصد مرغداری‌ها به‌صورت سه ماه یک‌بار و در نیمی از مرغداری‌ها هیچ‌گونه آزمایش کیفیت آب انجام نشد. نتایح نشان داد 7/79 درصد عدم توانایی مالی خود را در مواجهه با خشکسالی و پیامدهای آن و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی بیان کردند. درمجموع مهم‌ترین راهکار مدیریتی در پرورش طیور صنعتی در زمان خشکسالی اقدامات مدیریتی ازجمله دما، نور، تهویه و رعایت الزامات بهداشتی، تغذیه با کمیت و کیفیت مناسب و برخورداری از تسهیلات بانکی بوده که در کاهش مخاطرات ناشی از خشکسالی بر روی طیور مؤثراست.
کلیدواژه ها