ارایه طرح الگوئی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی ایران (مطالعه موردی شهرستان الشتر استان لرستان)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشیار پژوهشی-پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
2کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده
جلوگیری کامل خسارات خشکسالی ممکن نیست، لیکن با تحلیل سوابق تاریخی پدیده خشکسالی و با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود و نیز با در پیش گرفتن مدیریت مناسب با همکاری ذینفعان برخورد با خشکسالی می توان تا حد زیادی خسارت ناشی از خشکسالی را کاهش داد.در این رابطه شهرستان الشتر واقع در استان لرستان نیز از این مساله مستثنی نبوده و متحمل خشکسالی‌ شده است. در این پژوهش با توجه به تعیین آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی که توانسته تا حدودی چگونگی وقوع خشکسالی در منطقه را بازگو کند، تلفیقی از مدیریت ریسک و مدیریت بحران به صورت توامان در یک طرح جامع و کاربردی ارائه شده است. بر اساس نتایج تحقیق، برنامه مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی پیشنهادی اولیه برای منطقه به منظور بررسی ابتدائی و کلی از شرایط منطقه ارائه شده است. این برنامه برای اجرایی شدن باید به تصویب مدیران منطقه ای و هیأت اجرایی برسد و پس از یک دوره دو ساله اجرایی مورد بازبینی و ارزیابی و اصلاح قرار گیرد. برنامه یادشده ، با دیدگاه مدیریت جامع نگر برای کاهش اثرات خشکسالی بر مردم و منابع تهیه شده و شامل برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای آمادگی و کاهش اثرات و پاسخ مناسب به خشکسالی و احیا تهیه شده است. در پایان پیشنهادات کاربردی متعددی مطرح شده است.
کلیدواژه ها