تعداد مقالات: 102

1 ارایه طرح الگوئی مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی ایران (مطالعه موردی شهرستان الشتر استان لرستان)
مهران زند*؛ پرویز یوسفوند
مشاهده مقاله

2 تاثیر محلول‌‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت شرایط تنش‌خشکی
محمود رمرودی*؛ فهیمه پیری
مشاهده مقاله

3 درآمدی بر وضعیت خشکسالی و مدیریت آب در ایران
محمدرضا بهرامیان؛ مهرداد ربیعی؛ لیلا جهانبان*
مشاهده مقاله

4 اثرات خشکی و قارچ میکوریز در برخی صفات مورفولوژیک گندم
محمدرضا بهرامیان؛ مهرداد ربیعی؛ لیلا جهانبان*
مشاهده مقاله

5 کشت پائیزه – زمستانه نخود راهکاری زراعی برای مبارزه با تنش خشکی و کمبود آب سبز
پیام پزشکپور*
مشاهده مقاله

6 عوامل موثر در کاهش زیان های ناشی از خشکسالی در زراعت حبوبات دیم
پیام پزشکپور*
مشاهده مقاله

7 راهکار‌های مقابله با چالش محدودیت آب در زراعت ذرت و تحلیل اثر بخشی آن‌ها
علی ماهرخ*؛ علی مقدم
مشاهده مقاله

8 مقایسه سازگاری ارقام مختلف زیتون به روش کم آبیاری راهکاری مناسب جهت کاهش اثرات خشکسالی
رضا کرمیان*؛ علی محمدیان؛ داریوش مهدی فر
مشاهده مقاله

9 مقایسه عملکرد و ارزیابی کارآیی مصرف آب در کشت های مستقیم و غیر مستقیم ذرت علوفه‌ای
رحیم علیمحمدی نافچی*
مشاهده مقاله

10 سیستم پیشگیری و مدیریت بحران خشکسالی مناطق روستایی
آرزو گل جامجو*؛ محسن ابراهیمی مجرد
مشاهده مقاله

11 بررسی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز الشتر
علیرضا سپه وند*؛ مهران زند
مشاهده مقاله

12 بررسی سازگاری برخی از خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری پسته در شرایط کم آبی
رضا کرمیان*؛ علی محمدیان؛ اسفندیار حسنی مقدم
مشاهده مقاله

13 اثرات و پیامد‌های تغییر اقلیم و خشکسالی بر رقابت علف های هرز
دلاور بهروزی*
مشاهده مقاله

14 روش های کاهش مصرف آب در صنایع غذایی
سروش رحیمی خویگانی*؛ ناصر همدمی
مشاهده مقاله

15 تعیین میزان بهره وری آب در زراعت کلزا در استان لرستان
یداله یوسفی فرد*؛ بهمن فریدونی؛ مریم قربانی؛ حشمت اله خیر آبادی
مشاهده مقاله

16 کارآفرینی زنان روستایی راهکاری برای کاهش اثرات خشکسالی
فاطمه ملکی فرد*؛ سعید غلامرضایی؛ رضوان قنبری موحد؛ مهدی رحیمیان
مشاهده مقاله

17 بررسی روند تغییرات اقلیمی شهرستان خرم‌آباد
مشاهده مقاله

18 ارزیابی شاخص‌های خشکی ایستگاه‌های شمال غربی کشور
محمد حسن ذاتی؛ غزاله حق دوست
مشاهده مقاله

19 پاسخ شش رقم انار تجاری ایران به تنش خشکی بر اساس برخی از نشانگرهای مرفولوژیکی
اسفندیار حسنی مقدم*؛ محمود اثنی عشری؛ مظفر دولتشاه
مشاهده مقاله

20 بررسی خصوصیات شاخص های ژئومورفومتری (مطالعه موردی: زیر حوضه های حسن آباد و گوشه شهنشاه در استان لرستان)
علیرضا سپه وند*
مشاهده مقاله

21 تعیین بهترین شاخص‌ تحمل به خشکی و ژنوتیپ‌های باقلا (Vicia faba L.) در شهرستان بروجرد
حسین آسترکی*؛ بهزاد بسحاق؛ پیام پزشکپور؛ علیرضا چگنی؛ فرهاد احمدی
مشاهده مقاله

22 مقایسه روش‌های زمین‌آمار کریجینگ و کوکریجینگ در تهیه نقشه‌های بیواقلیمی بارندگی در استان لرستان
سرور محمودوند*؛ حامد خدایاری؛ فرج الله ترنیان
مشاهده مقاله

23 اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی پارامترهای رشد و کارایی مصرف آب دو رقم گل حنا (Impatiens walleriana) تحت تنش دور آبیاری
محسن صفری؛ فاطمه روزبهانی*؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد
مشاهده مقاله

24 تغییر میزان آبیاری و اثر آن روی جمعیت آفات مکنده چغندرقند ( زنجرک Empoasca decipiens، تریپس پیاز Thrips tabaci و شته سیاه باقلا Aphis fabae)
روشنک قربانی*
مشاهده مقاله

25 اقتصادآب و شبیه سازی هیدرولیکی
کاوه حریری اصلی*؛ سجاد نظری؛ علیرضا اسحق زاده املشی؛ میر احمد لشته نشایی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه