دکتر کاظم خاوازی
رئیس شورای سیاستگذاری
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: kkhavazi [at] swri.ir
تلفن: 06633352798
دکتر عبدالرضا بازدار
رئیس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
پست الکترونیکی: bazdar1390 [at] gmail.com
تلفن: 06633352798
دکتر مراد سپهوند
دبیر
عضو هیأت علمی- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پست الکترونیکی: m.sepahvand [at] areeo.ac.ir
تلفن: 06633352798
دکتر رضا چمن‌پیرا
دبیر علمی
عضو هیأت علمی- رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پست الکترونیکی: g.chamanpira [at] areeo.ac.ir
تلفن: 06633352798
دکتر موحد سپهوند
دبیر اجرایی
محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پست الکترونیکی: sepahvand92 [at] ut.ac.ir
تلفن: 06633352798
دکتر مهناز رحمتی
دبیر کمیته داوران
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
پست الکترونیکی: m.ghaedrahmati [at] areeo.ac.ir
تلفن: 06633352798
کمیته برگزاری
مهندس فیروزه ویس کرمی
دبیرخانه همایش
محقق مرکز تحقیقات
پست الکترونیکی: firooze120 [at] yahoo.com
تلفن: 09168964620