تاثیر محلول‌‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت شرایط تنش‌خشکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه آموزشی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
2گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران
چکیده
به منظور بررسی تاثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش تحت شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در بهار سال 1395 انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل تنش خشکی در چهار سطح شامل: آبیاری متداول (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله ابتدای گلدهی، قطع آبیاری در مرحله انتهای گلدهی و قطع آبیاری در مرحله غلاف‌دهی به عنوان عامل اصلی و محلول‌پاشی آهن و روی در چهار سطح شامل: محلول‌پاشی با آب مقطر، محلول‌پاشی آهن، محلول‌پاشی روی، محلول‌پاشی آهن و روی به عنوان عامل فرعی بودند. محلول‌پاشی مرحله رویشی (8-6 برگی)، مرحله گلدهی و مرحله غلاف‌دهی انجام گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر تنش خشکی و محلول‌‌پاشی عناصر ریزمغذی (آهن و روی) بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه معنی‌دار شد. بیشترین میزان آنها مربوط به تیمارهای عدم تنش‌خشکی و محلول‌پاشی توام عناصر ریزمغذی (آهن و روی) و کمترین آنها مربوط به تیمارهای تنش‌خشکی در مرحله غلاف‌دهی و عدم محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بود. به طور کلی محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی (آهن و روی) می‌تواند تا حدی خسارت ناشی از تنش خشکی در ماش را جبران نماید.
کلیدواژه ها