درآمدی بر وضعیت خشکسالی و مدیریت آب در ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
2اراک
چکیده
کشور ایران بر روی کمربند خشکی جهان قرار دارد و با بارندگی معادل یک سوم متوسط جهانی، کشوری خشک است و به این خاطر، خشکی جزء صفات ذاتی آن محسوب می شود. روند بارندگی در ایران حاکی از آن است که این کشور به سوی خشکی پیش می رود و می بایست برنامه ریزی ها و تدابیر در مدیریت منابع آب بر این اساس پی ریزی شود. نتایج مطالعه و بررسی بلند مدت بارندگی و درجه حرارت نشان می دهد که در مجموع 65 درصد از اراضی کشور در گستره اقلیم های خشک و فراخشک قرار دارند. از طرف دیگر در مناطق مختلف ایران خشکسالی های شدید اتفاق افتاده به طوری که نمودار بارندگی 32 ساله در ایران نمایانگر آن است که کشورمان در خلال این دوره با 6 بار خشکسالی مواجه بوده و علاوه بر این 17 بار نیز میزان بارندگی از حد متوسط کمتر بوده است و 5 بار نیز تا آستانه خشکسالی پیش رفته است. لذا به روایت آمار میتوان گفت کشور ایران در هر دوره 10 ساله دو بار با خشکسالی مواجه می شود. با توجه به واقعیات فوق ایجاد یک سیستم مدیریتی مناسب به نحوی که با شناخت دقیق از جنبه های مختلف اقلیمی، اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی کشور بتوان خشکسالی ها را مدیریت نمود، با آن همزیستی کرد و خسارات و تبعات آن را به حداقل رسانید، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کلیدواژه ها