اثرات خشکی و قارچ میکوریز در برخی صفات مورفولوژیک گندم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران
2اراک - خیابان خرم - کوچه مهدیه
چکیده
با انجام یک آزمایش گلخانه ای در خاک استریل، اثرات متقابل سه سطح رطوبتی 9، 15 و 28 درصد وزنی، چهار تیمار قارچ میکوریز شامل میکوریز آربسکولار گلوموس موسه (Glomus mosseae)، گلوموس اینترارادیسز (Glomus intraradices)، تلفیق این دو قارچ و تیمار بدون قارچ بر برخی صفات موفولوژیک گندم در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل و با سه تکرار، مورد بررسی قرار گرفت. پس از سه ماه برداشت گیاه انجام شد. نتایج نشان داد که بین اثرات متقابل سطوح مختلف رطوبتی و میکوریز در صفات وزن تر و خشک اندام های هوایی، تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود داشت. بیشترین وزن تر و خشک گندم، تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته در تیمارهای دارای قارچ میکوریز و در شرایط رطوبتی ظرفیت مزرعه به دست آمد. در شرایط وجود تنش خشکی، قارچ میکوریز گلوموس موسه و گلوموس اینترارادیسز توانست تا اندازه ای به بهبود عملکرد گیاه کمک کند.
کلیدواژه ها