کشت پائیزه – زمستانه نخود راهکاری زراعی برای مبارزه با تنش خشکی و کمبود آب سبز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
چکیده
پتانسیل ژنتیکی نخود به مقدار زیادی بستگی به محیط دارد .میانگین عملکرد دانه در کاشت پاییزه نخود، 1354 کیلوگرم در هکتار و در کاشت بهاره، 626 کیلوگرم در هکتار بوده و به طور میانگین 116 درصد افزایش عملکرد را نشان داده است. علاوه بر این، کاشت پاییزه در حدود 25 تا 45 روز زود تر از کاشت بهاره به رسیدگی فیزیولوژیکی رسیده که بستگی به تاریخ کاشت و رقم دارد. کاشت پاییزه نخود باعث افزایش راندمان مصرف آب، فرار از خشکی، افزایش پایداری تولید کشاورزان خرده‌پا، ایجاد محصول پابلند و امکان برداشت مکانیزه ، افزایش میزان پروتئین برداشت شده در کاشت پائیزه در مقایسه با کاشت بهاره، افزایش نیتروژن تثبیت شده، تغییر در سیستم آیش، افزایش عملکرد محصول بعدی در تناوب (مانند غلات دیم )، افزایش سودمندی اقتصادی، افزایش درصد جوانه‌زدن بذور ، کاهش بیماری پژمردگی فوزاریومی و کاهش خسارت آفت کرم پیله خوار می شود. در این مقاله مسائل و مشکلات کاشت نخود پاییزه و اولویت های تحقیقاتی آن مورد بررسی قرار گرفته است. ده رقم نخود هاشم ، آرمان ،آزاد ، عادل، منصور، برای مناطق معتدل و نیمه گرمسیر و ارقام سارال ، سعید ، آنا ، اتا و نصرت که مقاوم به بیماری برق زدگی ، سرما و برق زدگی در مناطق مختلف معرفی گردیدند. امکان تغییر فصل کاشت برای مقابله با خشکسالی در حدود 400 هزار هکتار مزارع دیم در غرب کشور وجود دارد که به راحتی میانگین تولید می تواند به دو برابر افزایش یابد .
کلیدواژه ها