عوامل موثر در کاهش زیان های ناشی از خشکسالی در زراعت حبوبات دیم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
چکیده
خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد نخود می باشد. در سال های زرعی 79-1377 بعلت وقوع خشکسالی شدید در مناطق دیم استان لرستان که دارای بیشترین ضریب تغییرات و کمترین درصد از بارش میانگین بودند، عملکرد نخود بشدت کاهش یافت . بین پارامتر ضریب تغییرات بارندگی (CV) و عملکرد دانه نخود دیم در لرستان رابطه قوی و معنی داری وجود دارد ، به گونه ای که در سال هایی که ضریب تغییرات بارندگی کم بوده عملکرد دانه نخود مناسب ، ولی در سالهایی که ضریب تغییرات بارندگی بالا بوده عملکرد دانه نخود کاهش یافته است. بر اساس نتایج طرحهای تحقیقاتی مشخص گریده که با رعایت پاره ای از مسائل می توان در شرایط استثنائی نیز از کاهش تولید نخود در سطح وسیع جلوگیری نمود. بکارگیری مدیریت های ساده از قبیل استفاده از میزان بذر توصیه شده ، زمان کاشت مناسب ، کاشت در عمق مناسب ، ضدعفونی کردن بذرها ، انتخاب رقم مناسب که دارای خصوصیاتی از جمله خشکی پسندی ، زودرسی ، تعداد برگچه کمتر (جهت کاهش سطح تعرق کننده و افزایش مصرف آب ) ، و توسعه عمیق تر سیستم ریشه ،انجام خاک ورزی مناسب جهت حفظ رطوبت ، پرایمینگ بذر ، نحوه صحیح استفاده از مالچ کاه و کلش ،کشت مخلوط ، مدیریت علف های هرز ، مدیریت عناصر غذایی ، استفاده از کودهای زیستی و افزایش فعالیت های میکروبی و هچنین استفاده از آبیاری تکمیلی ، باعث افزایش درصد سبز محصول و در نتیجه کاهش اثر تنش خشکی و افزایش عملکرد دانه گردیده است.
کلیدواژه ها