راهکار‌های مقابله با چالش محدودیت آب در زراعت ذرت و تحلیل اثر بخشی آن‌ها
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1البرز، کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای
2استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
چکیده
آب به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر حیات، امروزه با بحران جدی روبه‌رو است. ذرت و سایر گیاهان تابستانه برای تولید مطلوب نیاز آبی بالایی دارند. در حالیکه نیاز خالص آب ذرت بر اساس سند ملی آب حدود 6000 متر مکعب می‌باشد ولی چنانچه راندمان آبیاری در شرایط مطلوب حداکثر 55 درصد منظور گردد، مقدار آب آبیاری مورد نیاز مزرعه ذرت حدود 8000 تا 13000 متر مکعب در هکتار خواهد بود و حتی در برخی مناطق تا 18000 متر مکعب نیز گزارش شده است و این در حالی است که وضعیت خشکی در کشور به عنوان مهمترین عامل بازدارنده تولید محصولات کشاورزی مطرح است. در این راستا چندین راهکار بلند مدت، فنی و کوتاه مدت پیشنهاد می‌گردد. راهکارهای بلند مدت عبارتند از اصلاح و معرفی ارقام زودرس و میان‌رس، اصلاح و معرفی ارقام متحمل به خشکی، گرما و شوری و کشاورزی حفاظتی و افزایش ماده آلی خاک و راهکارهای فنی و کوتاه مدت عبارتند از کشت نشایی، تغییر آرایش کاشت، تغییر فصل کاشت، استفاده از سوپر جاذب‌ها، هیرم کاری و آبیاری میکرو (نواری). تمام راهکارهای مذکور به نحویی باعث افزایش بهره‌وری آب در زراعت ذرت خواهند شد.
کلیدواژه ها