مقایسه سازگاری ارقام مختلف زیتون به روش کم آبیاری راهکاری مناسب جهت کاهش اثرات خشکسالی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1محقق- بخش تحقیقات منابع طبیعی
2عضو هیأت علمی- بخش تحقیقات منابع طبیعی
3محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی
چکیده
آبیاری کامل به منظور کسب حداکثر محصول از واحد سطح در شرایطی قابل اعمال است که آب به مقدار کافی در اختیار باشد و امکان توسعه و افزایش سطح زیرکشت وجود نداشته باشد. در شرایط کنونی و با توجه به خشکسالی های اخیردر کشور آب به اندازه کافی در دسترس نیست، بنابر این یکی از راهکارهای مناسب در حفظ و احیای پوشش گیاهی مدیریت بهینه منابع آب می باشد. کم آبیاری به عنوان یک راهبرد اصولی یکی از گزینه‌های پیش‌روست. بدین منظور 10رقم زیتون در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در خرم‌آباد انجام گرفت. بر این اساس در هر تکرار 20 اصله نهال از هر رقم به فواصل کاشت 5*5 مترکاشته شد.به منظور بهرگیری از حداکثر نزولات جوی در زمان به شعاع 5/1متر اطراف نهالها سطوح آبخیز کوچک احداث گردید. پس از آماربرداری و تجزیه و تحلیل داده‌های آماری طی سالهای اجرای طرح نتایج زیر بدست آمد. ارقام شنگه، زرد،آمفی سیس و گرگان ب، بترتیب بالاترین درصد زنده‌مانی، از نظر ارتفاع رویشی ارقام زرد ، روغنی رودبار، گرگان A وکنسروالیا بیشترین را دارا بودند . از نظررویش قطری،دو رقم زرد وروغنی رودبار نسبت به سایر ارقام وضعیت بهتری را دارا بودند.از لحاظ درصد میوه دهی ارقام کنسروالیا و میشن برتری داشتند.
کلیدواژه ها