مقایسه عملکرد و ارزیابی کارآیی مصرف آب در کشت های مستقیم و غیر مستقیم ذرت علوفه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
شهرکرد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهارمحال و بختیاری
چکیده
به منظور افزایش کارآیی مصرف آب، نیاز به کاهش طول فصل رشد و افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد. عملکرد ذرت علوفه‌ای و کارآیی مصرف آب تحت تأثیر دو روش نشاکاری و کشت بذری در کشت های بموقع و تاخیری ارزیابی شدند. این تحقیق در قالب سه آزمایش جداگانه در مدت زمان دو سال انجام شد. هر آزمایش بر اساس اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. صفاتی شامل عملکرد علوفه‌تر، خشک و عملکرد بلال، متوسط کارآیی مصرف آب تحت سامانه آبیاری نشتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین کارآیی مصرف آب مربوط به عملکرد تر در کشت نشایی و تاریخ کاشت اول با 39/6 و عملکرد خشک با 44/1 کیلوگرم بر متر مکعب تعلق داشت. در تاریخ کشت ‌15 تیر ماه، حدود 1422 متر مکعب در هکتار آب کمتری در مقایسه با تاریخ کاشت 15 خرداد ماه مصرف گردید. عملکرد علوفه و بلال در تاریخ کاشت اول بیشتر از تاریخ کاشت دوم بودند و کارآیی مصرف آب در تاریخ کاشت اول فقط 13 درصد بیشتر از تاریخ کاشت دوم بود. در روش نشاکاری عملکرد علوفه و بلال در مقایسه با کاشت بذری بیشتر بود.
کلیدواژه ها