سیستم پیشگیری و مدیریت بحران خشکسالی مناطق روستایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان البرز
2دکتری عمران-شهرسازی، تخصص مدیریت بحران
چکیده
هدف این مقاله طراحی و ساخت یک سیستم پیشگیری و مدیریت بحران برای مدیریت ریسک و کاهش اثرات حوادث خشکسالی
به ویژه در مناطق روستایی و 63.777 دهیاری کشور می باشد. برای این کار یک مدل مفهومی سیستمی به کار گرفته شده است که
مفاهیم و اجزای آن بر اساس مفاهیم و مدل ها و سیستم های مشابه در ایران و سایر کشورهای مهم جهان میباشد.
مدل شامل چهار جزء اصلی مدیریت ریسک )کاهش اثرات، پیشگیری(، آمادگی، مقابله و عادی سازی و بازسازی است. بر اساس
این سیستم، برنامهها و اقدامات برنامهریزی و مدیریت حوادث خشکسالی در مناطق روستایی تدوین شدهاند. کارآیی و اعتبار سیستم
بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص ارزیابی مدیریت ریسک در برخی از روستاهای ایران سنجش شده است. کلیات کارایی این
سیستم بر اساس این مطالعات کاربردی قابل تأیید است. خروجیهای اجرای سیستم شامل توسعه کاشت محصولات با آسیبپذیری
کمتر در برابر خشکسالی، کاهش خسارات به محصولات کشاورزی، افزایش در آمد روستاییان، تنوع بخشی به محصولات و تولیدات
مناطق روستایی، افزایش پایداری اقتصاد کشاورزی، افزایش تاب آوری جامعه ی روستایی و افزایش مشارکت کشاورزان در برنامه ها
و اقدامات پیشگیری و مدیریت بحران خشکسالی می باشد.
کلیدواژه ها