بررسی خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز الشتر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1Lorestan province, Iran
2عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت و آبخیزداری
چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی وقوع خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در الشتر می‌باشد. در این تحقیق از داده‌های هواشناسی و هیدرومتری با دوره آماری 30 سال، یعنی از سالی آبی 1367-1366 تا سال آبی 1397-1386 استفاده شد. پس جمع آوری و مرتب کردن داده‌ها، خشکسالی هواشناسی با شاخص خشکسالی SPI و خشکسالی هیدرولوژیکی با شاخص خشکسالی SDI تعیین شدند. در ادامه با استفاده از آزمون من کندال، روند داده‌های بارش و دبی در مقیاس ماهانه و سالانه محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که، روند داده‌های بارش و دبی، روند کاهشی است. همچنین نتایج نشان داد که خشکسالی هواشناسی 12 ماهه بیشتر از یک ماهه بوده است ولی در مورد خشکسالی هیدرولوژیکی برعکس بوده است یعنی تعداد خشکسالی‌های 1 ماهه بیشتر از 12 ماهه بوده است. همچنین در کل، خشکسالی هیدرولوژیکی در هر دو مقیاس 1 و 12 ماهه بیشتر از خشکسالی هواشناسی رخ داده است.
کلیدواژه ها