بررسی سازگاری برخی از خصوصیات کمی و کیفی ارقام تجاری پسته در شرایط کم آبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1محقق- بخش تحقیقات منابع طبیعی
2عضو هیأت علمی- بخش تحقیقات منابع طبیعی
3محقق بخش تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر
چکیده
پسته یکـی از محصولات مهم باغبانی می باشد وجود چندین هزار هکتار پسته‌های خودرو و دیم متعلق به گونه پسته خوراکی p.vera در شمال شرق ایران و گونه‌های بنه p.mutica و خینجوک p.khinjuk به طور پراکنده در دامنه‌های زاگرس دلیلی بر این مدعاست. جهت افزایش راندمان تولید و افزایش کیفیت محصول بررسی راهکارهای مقابله با اثرات خشکسالی لازم و ضروری به نظر می رسد. برای توسعه کشت پسته در کشور و بنابر اهمیت این گیاه و دستیابی به بهترین رقم سازگار با شرایط اقلیمی لرستان و به منظور انتخاب ارقام سازگار با آن طرح تحقیقاتی حاضر در خصوص بررسی سازگاری ارقام مختلف پسته انجام شد. بدین منظور 7 تیمار(رقم) شامل ارقام احمد آقایی، اکبری، اوحدی، کله قوچی، ممتاز، خنجری دامغان، و چروک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در باغ گیاه شناسی زاگرس شهرستان خرم‌آباد اجرا و در هر تکرار 25 اصله نهال از هر تیمار به فواصل کاشت 5 × 5 مترکاشته شد.پس از جمع آوری و ثبت اطلاعات تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مقایسه میامگین تیمارها با آزمون دانکن از نظر سازگاری ، زنده مانی و میوه دهی بترتیب ارقام احمدآقایی و کله قوچی از نظر ارتفاع رویشی ارقام ممتاز و کله قوچی از نظر رویش قطری ارقام احمدآقایی و کله قوچی و ممتاز نسبت به سایر ارقام برتری دارند.
کلیدواژه ها