اثرات و پیامد‌های تغییر اقلیم و خشکسالی بر رقابت علف های هرز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد، گودال چشمه ، بیست متری سوم مجتمع بهار
چکیده
همانطورکه ثابت شده است تغییرات آب و هوایی بر تعاملات دراز مدت بین محصولات زراعی و علف‌های هرز تأثیر می‌گذارد، نتایج عینی تأثیرات اقلیمی نیز قابل مشاهده است. درک کامل از غالب بودن و عکس‌العمل علف‌های هرز، بسته به اکوسیستم‌های محصول، علف‌های هرز و توالی‌های زراعی در اکوسیستم، عامل تعیین کننده کلیدی برای مدیریت علف‌های هرز می‌باشد. طیف علف‌های هرز در سیستم‌های مختلف کاشت، که ظاهرا تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی است، باید مورد بررسی عمیق‌تر قرار ‌گیرد. به لحاظ مسیرهای فتوسنتزی C3 و C4 که منجر به استقرار غیر قابل کنترل علف‌های هرز در گیاهان زراعی می‌شوند و این امر پیچیدگی قابل توجهی را برای مدیریت علف‌های هرز ایجاد می‌کند، زیرا از دیدگاه مدیریت، علف‌های هرز C4 با بالا رفتن دما جمعیت آنها افزایش می‌یابد و باعث افت شدید عملکرد محصول زراعی می‌شوند. گرچه CO2 به عنوان عامل اصلی برای تغییر آب و هوا محسوب می‌شود، ولی به دلیل خشکسالی‌های مکرر و غیر قابل پیش‌بینی و دسترسی کم به آب، تعادل رقابتی بین محصولات زراعی و گونه‌های علف‌هرز را تحت تاثیر و فشار رقابت علف‌های هرز را افزایش داده است. اگر چه فشار علف‌های هرز در ارتباط با تغییرات آب و هوا از طریق افزایش دما، تغییرات بارش و افزایش سطح CO2 تهدید قابل توجهی برای تولید محصول می باشد، اما معلومات فعلی در خصوص تأثیر اقلیم بر علف‌های هرز بسیار از هم گسیخته است و یک برنامه مدیریتی کامل شامل شناسایی و کنترل تلفیقی علف‌های هرز C4 در سطح مزارع لازم می‌باشد.
کلیدواژه ها