تعیین میزان بهره وری آب در زراعت کلزا در استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم اباد خیبان ناصر خسرو بالا از میدان خیابان شهید عینی مجتمع نیلوفر
2مدیر آب و خاک - سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
3ناصر خسرو بالاتر از میدان خیابان شهید عینی
4معاون آب و خاک و امور زیر بنایی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان - جهاد کشاورزی
چکیده
کمبود آب به عنوان فاکتوری محدود کننده، رشد و توسعه ی پوشش گیاهی برای مناطق خشک و نیمه خشک به عنوان یک محدودیت ذاتی برای این اقلیم ها به شمار می آید.یکی از راهکارها برای بالا بردن کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی بالا بردن بهره وری فیزیکی محصولات زراعی می باشد. به همین علت تحقیقی در سال زراعی 95-96 در شهرستانهای خرم آباد، دوره چگنی و کوهدشت برای بررسی میزان بهره وری فیریکی آب و حجم آب مصرفی در کشت کلزا انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین نرخ بهره‌وری فیزیکی آب در شرایط مدیریتی بهره‌برداران تحت پوشش پروژه، برای محصول کلزا برابراست با حداقل 5/0 و حداکثر 67/0 کیلوگرم بر مترمکعب و میانگین 613/0 کیلوگرم بر مترمکعب و میانگین حجم آب مصرفی در طول فصل رشد آن در شهرستان‌های خرم آباد، دوره چگنی و کوهدشت به ترتیب برابر است با 3588 و 2971 و 3428 متر مکعب در هکتار می باشد.
کلیدواژه ها