کارآفرینی زنان روستایی راهکاری برای کاهش اثرات خشکسالی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1لرستان- خرم آباد-کیلومتر 5- جاده خرم آباد تهران دانشگاه لرستان- دانشکده کشاورزی
2استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان- دانشکده کشاورزی
3استاد یار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان- دانشکده کشاورزی
چکیده
زنان در کشورهای در حال توسعه به ویژه در مناطقی که دارای تغییرات اقلیمی و شرایط نامساعد آب و هوایی از جمله خشکسالی هستند، می‌توانند نقش محوری را ایفا کنند. به گونه‌ای که آن‌ها با اقدامات مقابله با کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با شرایط خشکسالی به عنوان بازیگرانی با نیازهای خاص درک شده‌اند. در این بین کارآفرینی زنان روستایی می‌تواند به عنوان کاهش اثرات و پیامدهای ناشی از خشکسالی به نوع خود پاسخگو باشد. در این مقاله که به روش مروری کتابخانه‌ای تدوین گردیده‌است ضمن اشاره به مفهوم کارآفرینی و کارآفرینی زنان به مفهوم خشکسالی و مدیریت و اثرات خشکسالی پرداخته است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه یکی از اثرات خشکسالی کاهش درآمد و کاهش اشتغال و به نوعی پیامدهای ناشی از آن همچون فشارهای روانی و کاهش امنیت‌غذایی خانوار می‌باشد از طریق فعالیت‌های کارآفرینی در بخش زراعی و به خصوص در بخش غیر زراعی، ناامنی درآمد و ناامنی غذایی خانوار و همچنین تنش‌های روانی ناشی از فقر در شرایط خشکسالی را کاهش داد.
کلیدواژه ها