بررسی روند تغییرات اقلیمی شهرستان خرم‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
چکیده
پدیده گرمایش جهانی در سال‌های اخیر تغییرات اقلیمی را در پی داشته است. هدف از این بررسی، مطالعه تغییر برخی از متغیرهای اقلیمی در شهرستان خرم‌آباد بود. به همین منظور داده‌های روزانه هواشناسی از سال 1951 تا 2010 جمع‌آوری و مورد استفاده قرار گرفت. جهت محاسبه مقادیر متوسط ماهانه متغیرهای اقلیمی، یک برنامه به زبان Qbasic نوشته شد. سپس متغیرهای معادله Y=a+bX برآورد گردید و از b (شیب خط؛ ضریب زاویه) برای نشان دادن سرعت و کاهشی یا افزایشی بودن تغییرات استفاده شد. نتایج نشان داد که گرمتر شدن دمای حداقل تنها در ماه‌های اسفند تا فروردین (مارس) و مرداد تا شهریور (اوت) معنی‌دار بوده است. در مورد دمای حداکثر، گرمایش فقط در هشتم تیرماه (ماه ژوئن) به وقوع پیوسته است، که مقدار آن حدود 85/1 درجه سانتی‌گراد بر 60 سال بود. روند تغییرات تشعشع خورشید در ماه فوریه افزایشی و در ماه ژوئن کاهشی به‌دست آمد. سرعت تغییر برای شمار روزهای با دمای حداقل کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد برابر با 161/0- روز بر سال در ماه مارس، و صفر روز بر سال در ماه‌های دیگر بود. میزان بارش در ماه ژانویه به مقدار 3/61 میلی‌متر در 60 سال اخیر کاهش یافته است. در مقابل، تغییر اقلیم باعث شده است که طی سال‌های اخیر، بر خلاف سال‌های 1951 لغایت 1981، در ماه می (اوایل خرداد) باران ببارد. این امر می‌تواند منجر به توسعه برخی بیماری‌ها در برخی از گیاهان گردد.
کلیدواژه ها