بررسی خصوصیات شاخص های ژئومورفومتری (مطالعه موردی: زیر حوضه های حسن آباد و گوشه شهنشاه در استان لرستان)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
Lorestan province, Iran
چکیده
اندازه‌گیری‌های کمی عوارض زمین این امکان را به ژئومورفولوژیست‌ها می‌دهد، تا با اعمال شاخص‌های ژئومورفولوژیکی بر عوارض سطح زمین، ناهمواری‌های منطقه را مورد تحلیل قرار دهند. توپوگرافی و تغییرات ناهمواری نقش کلیدی در عملکرد و ساختار اکوسیستم بازی می‌کند. با استفاده از شاخص‌های ژئومرفومتری در موارد زیادی از جمله برای توصیف لندفرم‌ها در مقیاس‌های مختلف و همچنین برای مدل‌سازی از مخاطرات طبیعی مثل انواع زمین لغزش‌ها به‌کار می‌رود. هدف از این تحقیق تعیین خصوصیات مرفومتری زیرحوضه‌های حسن آباد و گوشه شهنشاه در استان لرستان بود. در این تحقیق ابتدا خصوصیات مرفومتری و فیزیوگرافی منطقه مشخص شدند و در ادامه میزان تراکم زهکشی در سازندهای زمین شناسی منطقه تعیین گردید و در ادامه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شاخص-های ژئومرفومتری از جمله نسبت مساحت سطح، مساحت سطح، انحنا پروفیل، انحنای کل، ..... تهیه شد. نتایج تحقیق نشان داد که سازند‌های بختیاری، کشکان و رسوبات آبرفتی دارای بیشترین تراکم زهکشی بودند و در ادامه انحناهای محدب و مقعر هر دو حوضه مشخص شدند.
کلیدواژه ها