مقایسه روش‌های زمین‌آمار کریجینگ و کوکریجینگ در تهیه نقشه‌های بیواقلیمی بارندگی در استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1لرستان- خرم آباد 20 کیلومتری جاده خرم آباد پلدختر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان(شرکت نفت چنار) منازل سازمانی صندوق پستی 463
2هیئت علمی گروه زیست شناسی - دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان- خرم آباد استان لرستان-کشور ایران
3هیئت علمی گروه مرتع و آبخیز داری- دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان- خرم آباد لرستان-کشور ایران
چکیده
امروزه تهیه نقشه‌های دقیق بارندگی برای کاربردهای کشاورزی، علوم و منابع آب، طرح‌های آبیاری و زیست‌شناسی مورد نیاز است. در این تحقیق به منظور تهیه نقشه‌های هفت متغیر بیواقلیمی بارندگی دو روش درون‌یابی کریجینگ و کوکریجینگ در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های بلند مدت اقلیمی 49 ایستگاه هواشناسی استان لرستان مورد استفاده قرار گرفت. برای ارزیابی و صحت درون‌یابی از ارزیابی متقابل استفاده شد، همچنین از دو شاخص ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ریشه دوم میانگین استاندارد شده خطا (RMSSE) برای انتخاب بهترین روش درون‌یابی استفاده شد. براساس نتایج، بدلیل خطای کمتر مقادیر این دو شاخص و همبستگی مکانی ضعیف هفت متغیر بیواقلیمی با ارتفاع، روش کریجینگ به عنوان بهترین روش درون‌یابی برای ترسیم نقشه‌های هفت متغیر بیواقلیمی بارندگی بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیر کمکی ارتفاع می-تواند نقش مهمی را در ایجاد نقشه‌های دقیق بیواقلیمی ایفا کند.
کلیدواژه ها