اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی پارامترهای رشد و کارایی مصرف آب دو رقم گل حنا (Impatiens walleriana) تحت تنش دور آبیاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجو سابق کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه لرستان
2خیابان محمود آباد میدان الله اکبر کوچه شهید حسنوند پ 43
3علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و میزان کارایی مصرف آب در دو رقم گل حنا تحت تنش دور آبیاری انجام شد. این آزمایش‏ بر پایه طرح کاملاً تصادفی، به‌صورت فاکتوریل سه فاکتوره شامل: فاکتور اول دو رقم گل حنا (تمپو و سالمون)، فاکتور دوم تنش خشکی در سه سطح (95%، 85% و 75% ظرفیت زراعی) و فاکتور سوم سالیسیلیک ‌اسید در سه سطح (صفر، 1 و 2 میلی‎مولار) و درمحل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان اجرا شد. اعمال تیمارها بعد از استقرار گیاهان و در مرحله چهار برگی انجام شد. محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید به‌صورت هفتگی و یه هفته زودتر از تنش خشکی اعمال گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو رقم تنش خشکی سبب کاهش معنی‎دار ویژگی‏های سطح برگ، تعداد ساقه فرعی، محتوای نسبی آب، کارایی مصرف آب، کلروفیل کل و کارتنوئید شد؛ در صورتی که اعمال سالیسیلیک ‌اسید در هر دو رقم باعث افزایش این ویژگی‏ها، بهبود رشد و کاهش اثرات مضر تنش خشکی شد؛ به طوری که بیشترین مقدار در اکثر ویژگی‎های مورد بررسی، مربوط به شاهد رقم تمپو (تنش خشکی 95%) با اعمال سالیسیلیک ‌اسید 2 میلی‎مولار مشاهده شد. نتایج نشان داد با اعمال سالیسیلیک اسید در شرایط خشکی رقم تمپو عملکرد بهتری داشت.
کلیدواژه ها