تغییر میزان آبیاری و اثر آن روی جمعیت آفات مکنده چغندرقند ( زنجرک Empoasca decipiens، تریپس پیاز Thrips tabaci و شته سیاه باقلا Aphis fabae)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
خرم آباد، میدان ژاندارمری، خیابان کشاوری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
چکیده
چکیده
تغییر میزان رطوبت موجود در خاک با تأثیر بر مواد موجود در گیاه و تغییر در میکرو اقلیم حشرات، جمعیت آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به این که چغندر قند از جمله گیاهانی است که نیاز آبی آن نسبتاً زیاد می باشد، تأثیر تغییر در میزان آبیاری این گیاه بر جمعیت آفات مکنده مهم آن در سال 1385 در اصفهان بررسی شد. در این پژوهش تغییر جمعیت زنجرک چغندر قند Empoasca decipiens، تریپس پیاز Thrips tabaci و شته سیاه باقلا Aphis fabae در تیمارهای آبیاری پس از 70، 105 و 140 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A بررسی شدند. جمعیت آفات با نمونه‌برداری هفتگی تعیین گردید. نتایج نشان دادکه بیشترین میانگین جمعیت حشرات کامل (53/0± 56/10) و پوره زنجرک (03/2± 84/24) و تریپس (58/1± 48/25) در تیمار آبیاری پس از 105 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر وکمترین میانگین جمعیت این آفات در تیمار آبیاری پس از 140 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر مشاهده شد. بیشترین میانگین جمعیت شته سیاه باقلا (58/55± 9/305) در تیمار آبیاری پس از 70 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر حاصل شد.
کلیدواژه ها