اقتصادآب و شبیه سازی هیدرولیکی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1رشت-میدان فرهنگ-خیابان امام خمینی-کوچه آذربانی2-پلاک 1045
2دانشجوی فوق‌لیسانس مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)، گروه مکانیک ، دانشگاه پیام نور مرکزرشت
3دانشجوی فوق لیسانس رشته عمران آب و سازه های هیدرولیکی ، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت،
4دکترای مهندسی عمران ( سازه های هیدرولیکی)، گروه عمران ، دانشگاه گیلان
چکیده
در نگرش جدید جهانی، آب کالایی اقتصادی - اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود. هرچند آب یکی از منابع تجدید شونده به شمار می رود، اما مقدار آن محدود است. از اینرو هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیرگذاری مشخصات طراحی مخزن بر احتمال نشت آب و زیان اقتصادی حاصل از آن است. در تحقیق حاضر رفتار پارامترهای هیدرولیکی شامل: سرعت، زمان ماند آب و همچنین نشت از مخزن در رابطه با شبیه سازی موقعیت دیواره های جداکننده داخلی(بافل) در مخزن زمینی بتنی بررسی شده است. از طریق سنجش فواصل بین دیواره های جداکننده و زاویه قرارگیری آن ها مشخص گردید که استفاده از سه واحد دیواره جداکننده با فواصل یکسان و به صورت عمود بر جریان، کمترین زمان ماند وافزایش سن آب را ایجاد کرده و بهینه ترین گزینه جهت کاهش زیان اقتصادی واحتمال نشت آب بین گزینه های مورد بررسی است.
کلیدواژه ها