بررسی وضعیت خشکسالی و ترسالی در ایستگاه سینوپتیک ماکو با استفاده از شاخص های مبتنی بر بارش
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1آذربایجان غربی-شهرستان شوط-روستای احمد آباد
2دانشجوی کارشناسی ارشد، آب و هواشناسی شهری، دانشگاه تبریز
3دانشجوی کارشناسی ارشد.آب و هواشناسی ، گرایش تغییر اقلیم. دانشگاه تبریز
چکیده
عدم کفایت بارش برای رشد حیات در منطقه خشک از ویژگی های دائمی آب و هوای منطقه خشک می باشد اما کاهش غیر منتظره بارش یا بارش های کمتر از میانگین درازمدت در مدت معین در منطقه ای که کاملاً خشک نیست، خطرهای زیادی بوجود می آورد که از این پدیده تعبیر به خشکسالی می شود. به علت رشد جمعیت، افزایش تقاضا و رقابت برای منابع آبی محدود، آسیب پذیری جامعه نسبت به خشکسالی در حال افزایش است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت خشکسالی و ترسالی در ایستگاه سینوپتیک ماکو با استفاده از شاخص درصد بارش نرمال(PNPI) و شاخص استاندارد شده بارش(SPI) می باشد بدین منظور از داده های مربوط به بارش سالانه این ایستگاه طی دوره آماری 1985 تا 2017 استفاده شده است. به طور کلی بررسی تغییرات خشکسالی و ترسالی در این ایستگاه نشان داد که هر دو شاخص تغییرات نسبتا مشابهی را نسبت به تغییرات بارش در دوره مورد مطالعه داشته اند. بر اساس نتایج حاصل از هر دو شاخص، سال های دارای خشکسالی، ترسالی و وضعیت نرمال در ایستگاه مورد مطالعه مشاهده گردید. نتایج حاصل از محاسبه شاخص SPI نشان داد که 57/6 درصد از سال های مورد بررسی دارای وضعیت نرمال، 21/2 درصد سال ها دارای وضعیت خشکسالی و 21/2 درصد سال ها نیز دارای وضعیت ترسالی می باشند. همچنین بر اساس نتایج شاخص PNPI نیز 48/5 درصد از سال های مورد بررسی وضعیت نرمال، 27/3 درصد خشکسالی و 24/2 درصد از سال ها ترسالی را تجربه کرده اند.
کلیدواژه ها