بررسی محتوی نسبی آب برگ در تعدادی از درختان مثمر و غیر مثمر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد - میدان شاپورخواست( ژاندارمری) - خیابان باغ کشاورزی روبروی ورزشگاه تختی صندوق پستی 348 مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی
2کارشناس سارمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی لرستان، بخش تحقیقات خاک و آب لرستان
3موسسه تحقیقات خاک و اب، بخش تحقیقات خاک و اب لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
4عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آّب، موسسه تحقیقات خاک و اب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده
یکی از روش‌های مشخص کردن وضعیت آب گیاه تعیین محتوای نسبی آب برگ است. این شاخص منعکس کننده فعالیت متابولیک در بافت‎های گیاه است و می‎تواند به منظور شناسایی گیاهان در تحمل به خشکی مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق محتوای نسبی آب برگ تعدادی از درختان مثمر شامل انار(Punica granatum)، زیتون(Olea europaea)، هلو(Prunus Persica)، گردو(Juglans) و سنجد (Elaeagnus angustifolia) و درختان غیرمثمر شامل زبان گنجشک (Fraxinus excelsior)، عرعر(Ailanthus altissima) و چنار (Platanus) اندازه گیری شد. برای اندازه‎گیری محتوای نسبی آب (RWC) برگ از هر برگ سه دیسک به قطر یک سانتی‎متر جدا شد سپس بلافاصله وزن تر هر دیسک با استفاده از ترازوی دقیق با دقت 0001/0 اندازه‎گیری شد. بعد از اندازه‎گیری وزن تر (FW)، دیسک‎ها به مدت 18 ساعت در داخل آب مقطر قرار داده شد تا در اثر جذب آب آماس پیدا کنند. بعد از این مدت بعد از حذف آب اضافی برگ با استفاده از دستمال کاغذی وزن اشباع (TW) آنها اندازه‎گیری شد. سپس نمونه‎ها به مدت 48 ساعت در دمای 70 درجه سلسیوس در داخل آون قرار داده شد تا خشک شوند. بعد از این مدت وزن خشک آنها (DW) اندازه‎گیری شد. در نهایت محتوی نسبی آب برگ از رابطه Gonzalez ., and Gonzalez-Vilar., 2003محاسبه شد. همه درختان در یک زمان آبیاری شدند. نتایج نشان داد بین محتوای نسبی آب در ختان مثمر و غیر مثمر درحالت نبود تنش آبی اختلاف معنی داری وجود ندارد.
کلیدواژه ها