ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام سورگوم دانه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد
2عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
چکیده
به منظور ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام سورگوم دانه‌ای، آزمایشی طی دو سال زراعی 1395 و 1396 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به‌صورت اسپلیت پلات در چهار تکرار به اجرا درآمد. آبیاری در سه سطح شامل، آبیاری پس از 90 (شاهد)، 120 (تنش ملایم) و 150 (تنش شدید) میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس الف به‌عنوان عامل اصلی و رقم سورگوم دانه‌ای شامل چهار رقم سپیده، کیمیا، پیام و KGS23 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه شاخص‌های تحمل به خشکی نشان داد که همبستگی میان عملکرد دانه در رژیم آبیاری 120 میلیمتر با شاخص‌های MP، GMP، STI، K1STI و K2STI مثبت و معنی‌دار بود، و در رژیم آبیاری 150 میلیمتر با شاخص MP، GMP، STI و K2STI مثبت و معنی‌دار بود و به عنوان بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی تحمل به خشکی ارقام سورگوم دانه‌ای قابل توصیه‌اند. با توجه به شاخص‌های فوق ارقام سپیده و KGS23 متحمل‌ترین ارقام و رقم کیمیا حساس‌ترین رقم به تنش خشکی شناخته شدند، لیکن با افزایش در شدت تنش این برتری کم شده و تفاوت میان ارقام کاهش یافت.
کلیدواژه ها