بررسی علل ریشه‌ای استفاده غیرمجاز از منابع آب‌ زیرزمینی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشکده کشاورزی، کیلومتر 12 جاده ی اندیمشک خرم آباد
2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
3استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان- دانشکده کشاورزی
چکیده
ایران یکی از کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است. شرایط سخت زیست محیطی این کشور از یک طرف و کمبود آب از طرف دیگر موجب گردیده است مردم ایران به جای آب‌های سطحی، بیشتر به آب‌های زیرزمینی متکی باشند. لذا در بسیاری از مناطق کشور آب زیرزمینی به عنوان منبع آبی منحصر به فرد محسوب می‌شود. این مسئله تا حدی است که ایران در حال حاضر، یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ آب زیرزمینی در جهان محسوب می‌شود. لذا، از دیدگاه میزان دسترسی به آب‌های زیرزمینی، ساکنین کشور در سال‌های گذشته با کاهش سطح آب‌های زیرزمینی مواجه بوده‌اند. چرا که ایرانیان بیش‌تر ذخایر آب زیرزمینی خود را به صورت غیرمجاز و بیش از اندازه استفاده کرده‌اند. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، که به صورت مروری و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی تهیه شده است، بررسی علل ریشه‌ای استفاده غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی می‌باشد و در راستای تحقق این هدف تلاش شده پیشنهادهایی کاربردی ارائه گردد.
کلیدواژه ها