بررسی شاخصهای خشکسالی هواشناسی در ایستگاه اراک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
شهرک فاطمیه ، خ فطرت ، کوچه فطرت 2 ، کدپستی 3818733397
چکیده
خشکسالی پدیده‌ای ناشی کاهش رطوبت خاک، افزایش درجه حرارت هوا، کاهش بارش نسبت به میانگین درازمدت است. خشکسالی به چهار گروه هواشناسی، هیدرولوژی، کشاورزی و اجتماعی تقسیم می‌شود. در خشکسالی هواشناسی مقدار بارندگی با میانگین بارندگی مقایسه می‌شود. در این تحقیق با استفاده از داده‌های بارندگی ماهانه ایستگاه شهر اراک نمایه-های خشکسالی نظیر PNI، SIAP، RAI و دهک‌ها در ایستگاه اراک طی سال‌های 1992 تا 2009 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها حاکی از آن بود که شاخص‌های SIAP، RAI و دهک‌ها روند مشابهی دارند که بیانگر وجود خشکسالی در بسیاری از سال های مورد مطالعه در اراک بود. همچنین شاخص PNI مقدار خشکسالی را شدیدتر نشان داد. حال آنکه وضعیت ترسالی در بسیاری از سال‌ها با شاخص PNI مشاهده گردید.
کلیدواژه ها