خشکسالی و تأثیر آن بر صفات تولیدی در گوسفند لری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
2دانشگاه رامین خوزستان
چکیده
علیرغم رشد تقاضا برای فرآورده‌های دامی، در کشورهای در حال توسعه، متاسفانه تغییرات اقلیمی و خشکسالی فشارهای شدیدی را بر منابع پایه وارد آورده است. به ویژه محدودیت منابع آب مهم‌ترین چالش را در بخش دامپروری ایجاد نموده است. هدف از انجام مطالعه حاضر برآورد مقدار خشکسالی و اثر آن بر صفات تولیدی در گوسفندان لری بود. برای انجام این پژوهش از اطلاعات شجره و وزن‌تولد 6440 رأس بره حاصل از 273 رأس قوچ و 1955 رأس میش که طی سال‌های 1380 تا 1389 و میزان خشکسالی در طی سال‌های مورد نظر که از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. میانگین حداقل مربعات و خطای معیار صفت مورد وزن‌تولد به تفکیک سال‌تولد، در گوسفند لری که با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته (GLM)نرم‌افزار SAS 9.1 برآورد شدند. بررسی میانگین وزن این گوسفندان در سنین مختلف نشان می‌دهد که این دام‌ها پتانسیل رشد خوبی دارند. در این پژوهش تجزیه واریانس اثر سال بر همه صفات مورد مطالعه کاملاً معنی‌دار بود (001/0›P).این پژوهش نشان می‌دهد که وقوع خشکسالی در سال 1387 اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نامطلوبی بر جای گذاشته است. خشکسالی باعث کاهش وزن دام‌ها در هنگام تولد شده است. توجه به روند تغییرات خشکسالی و همچنین پیش‌بینی خشکسالی می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت کنترل و کاهش اثرات آن موثر باشد. لذا برنامه‌ریزی در زمینه توزیع علوفه یارانه‌دار، کشت نباتات علوفه‌ای مقاوم به خشکی، تغییر شکل فیزیکی و شیوه مصرف نوع مواد خوراکی دامی، بیمه فراگیر دام الزامی است.
کلیدواژه ها