بررسی رابطه بین مدیریت آبیاری و عملکرد دانه گندم آّبی در استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خیابان کشاورزی-مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
2خرم آباد - میدان شاپورخواست( ژاندارمری) - خیابان باغ کشاورزی روبروی ورزشگاه تختی صندوق پستی 348 مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی
3عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب
4موسسه تحقیقات خاک و آب،سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی. تهران کرج
چکیده
مدیریت مناسب آبیاری در زراعت گندم رقم نوید در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد طی سال زراعی 75-1374 بررسی شد. تاثیر چهار برنامه آبیاری پس از 40 ، 70 ، 100 و120 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A و چهار مقدار آب به منظور افزایش رطوبت خاک عمق ریشـه تا حد ظرفیـت مزرعـه ( FC ) بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بررسی گردید. نتایج نشان داد انجام آبیاری بعد از 100 میلی متر تبخیر با کارایی مصرف آب 39/1 کیلوگرم بر مترمکعب برای حصول به مقدار عملکرد مطلوب نسبت به دیگر تیمارها برتری دارد. اثر آبیاری بر عملکرد دانه گندم معنی‌دار بوده و بیشترین مقدار عملکرد حدود 5206 کیلو گرم در هکتار با آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر تجمعی بدست آمده است و تیمارهای پس از 40 ، 100 ، 120 میلیمتر تبخیر تجمعی با عملکرد به ترتیب حدود 6416 ، 6652 و 5416 کیلو گرم در هکتار بعد از آن قرار دارند . میانگین وزن هزار دانه در تیمارهای آبیاری با هم اختلاف معنی دار داشتند. درصد پروتئین دانه در تیمارهای 100 و 120 میلی متر تبخیر اختلاف معنی دار نداشتند و بالاترین درصد پروتئین مربوط به تینار آبیاری بعد ار 40 میلی متر تبخیر بود.
کلیدواژه ها