اقدام ملی برای مقابله با چالش جهانی: فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در راستای توسعه پایدار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1کرج - کیلومتر 5 جاده ماهدشت -خ شهید همت-شهرک مهندسی زراعی
2عضو هیات علمی، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده
همگام با رشد صنعتی و جمعیتی ، گسترش شهر نشینی و بالا رفتن سطح رفاه در هزاره سوم، تقاضای آب افزایش یافته است ایران با بارندگی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط آسیا در منطقه ای خشک و کم آب قرار دارد. با توجه به اهمیت عامل انسانی در مصرف بهینه آب، یونسکو توسعه منابع انسانی ، تربیت و آموزش و حساس سازی عمومی در زمینه اجرا و ارتقای مدیریت آب را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نیاز به فرهنگ سازی صحیح در خصوص استفاده از آب در بخش شرب و خانگی تحقیق حاضر با هدف تبیین شاخص های فرهنگ سازی عمومی در مصرف بهینه آب انجام شده است. روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای غیر هدایت شده با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از مطلعین و صاحبنظران در حوزه اب شهر مشهد ، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثرتنوع انجام شد. در تحلیل داده ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی استراوس و کوربین مورد استفاده قرار گرفت. با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل عبارات تلاش شد کدهای باز استخراج شوند. درمجموع 129 شاخص و 13 زیر طبقه، 4 طبقه عمومی و 4 طبقه اصلی استخراج و تحت عنوان شاخص های مصرف بهینه آب فرموله شد. نتایج این پژوهش در فرهنگ سازی و لزوم آماده سازی شهروندان برای بهینه سازی مصرف آب در راستای توسعه پایدار مفید است.
کلیدواژه ها