بررسی تحقیقات خشکسالی در ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران خیابان وصال شیرازی کوچه آذرین پلاگ 1
2میدان اتقلاب-کارگرشمالی-امیرآباد-خوابگاه فاطمیه کوی دانشگاه تهران
چکیده
خشکسالی پدیده طبیعی است که ممکن است در هر ناحیه اقلیمی رخ دهد. اما به دلیل اثرگذاری بر بخش اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و زیست‌محیطی بخصوص در اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشکی مثل ایران بیشتر مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی فراوانی، روند زمانی، توزیع مکانی، روش، شاخص‌های، مقیاس زمانی و بازه زمانی استفاده شده در تحقیقات خشکسالی 20 سال اخیر ایران می‌باشد. برای این منظور، مقالات پژوهشی منتشر شده و در دسترس از سال 1378 تا 1397 (تعداد 357 ) گردآوری و با روش تحلیل توصیفی-محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مطالعات با شیب تندی تا سال 1391 روندی افزایشی داشته و بعد از آن تعداد تحقیقات کاهش یافته است. از نظر توزیع جغرافیای در حدود نیمی از مطالعات خشکسالی در سطح استانی انجام پذیرفته است. در تحقیقات مورد بررسی بیشتر از روش‌های آماری بهره گرفته شده و شاخص SPI بیشتر از دیگر شاخص‌ها (70 درصد) مورد استفاده قرار گرفته است. می توان گفت که تحقیقات خشکسلی ایران بیشتر پایش و آزمودن روش‌ها را مدنظر قرار داده‌اند و سازوکارها، اثرگذاری و آسیب‌پذیری از این پدیده را کمتر بررسی نموده‌اند.
کلیدواژه ها