بررسی اثر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ارقام سورگوم دانه‌ای در کشت تابستانه منطقه کوهدشت لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان لرستان شهرستان کوهدشت روستای سه آسیابه
2خرم آباد
3عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران
چکیده
به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی و کود زیستی میکوریزا بر خصوصیات زراعی ارقام سورگوم دانه‌ای در کشت تابستانه و ارزیابی شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام، آزمایشی طی سالهای 1395 و 1396 در اراضی زراعی شهرستان کوهدشت لرستان اجرا شد. نتایج نشان داد خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه همچون ارتفاع بوته، طول خوشه و اجزای عملکرد دانه با افزایش شدت تنش خشکی کاهش یافتند. تعداد دانه در خوشه بطور معنی‌داری تحت تأثیر متقابل سه‌گانه تنش خشکی در میکوریزا در رقم قرار گرفت. بیشترین وزن هزار دانه بدون تفاوت معنی‌دار از شرایط نرمال و تنش متوسط خشکی با میانگین به‌ترتیب 1/18 و 5/17 گرم حاصل شد و در شرایط تنش شدید خشکی به کمترین میزان (2/16 گرم) کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه از شرایط نرمال آبیاری با میانگین 4661 کیلوگرم در هکتار حاصل شد . ارقام واکنش متفاوتی به کاربرد میکوریزا نشان دادند، به‌طوری‌که عدم کاربرد میکوریزا در رقم پیام موجب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه گردید که این عکس‌العمل ناشی از اسمولیتهای آلی و معدنی است که رقم مذکور در چنین شرایطی تولید میکند، به طور ساده میتوان گفت که رقم پیام با تولید اسمولیتهای آلی و معدنی برای مقابله با خشکی ، با اثرات بیوشیمیایی قارچ میکوریزا در خاک نوعی برهمکنش منفی ایجاد میکند که این برهمکنش در سایر ارقام مشاهده نشده است. لیکن کاربرد میکوریزا در رقم سپیده عملکرد دانه را به‌طور معنی‌داری افزایش داد.
کلیدواژه ها