تاثیر خشکسالی بر عملکرد تولیدی زنبوردر شرایط اقلیمی استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات علوم دامی
چکیده
چکیده
به منظوربررسی اثرات خشکسالی بر فعالیت وعملکرد تولیدی زنبورستان‌های استان لرستان طی سالهای 1395 تا 1397 تعداد 15زنبورستان از سطح شهرخرم آباد و شهرستان‌های تابع به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای(stratified sampling) انتخاب گردید. هرشش هفته یکبار از زنبورستانها بازدید به عمل آمد. اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد ودرنهایت با استفاده از نرم افزارSPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط تنش حراتی محیطی ناشی از افزایش دما وخشکسالی که میانگین دمای محیط به بیش48-45 درجه سانتیگراد میرسد زنبوران قادر به خنک کردن فضای داخل کندو نمی باشد. جمعیت کندو کاهش پیدا میکند، تخم‌ریزی ملکه کم شده و تلفات زنبورهای بالغ ناشی از کم آبی نیز افزایش می‌یابد. درنتیجه جمعیت و عملکرد تولیدی کندوها بشدت کاهش پیدا می‌کند. بطوری که در طی مدت بررسی در برخی از زنبورستانها 10تا15 درصد از تعداد کلنی های زنبورستانهای کاسته شد.همچنین تولید عسل تابستانه در این کلنی‌ها تا حدود 35 درصد نسبت به عملکرد بلند مدت کلنی ها کاهش داشت.در مجموع نتایج این بررسی نشان داد که افزایش دمای محیط درسالهای اخیربه واسطه خشکسالی های متوالی زندگی وتولید محصولات زنبورعسل را در استان تهدید میکند. لذا با توجه به اهمیت حیاتی زنبور عسل به لحاظ نقشی که در گرده افشانی و چرخه های زیستی گیاهان دارد. برای مقابله با این پدید قرار دادن آب شرب تمیز دردسترس کندوها، ایجاد سایبان برای کلنی ها ، انتقال کلنی ها به مناطق مرتفع وکوهستانی می تواند تا حدودی از اثرات منفی خشکسالی بر روی کلنی ها بکاهد.
کلیدواژه ها