بررسی امکان سه زایش در دو سال در گوسفند لری به منظور کاهش اندازه گله در شرایط خشکسالی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیأت علمی بخش تحقیقات علوم دامی
چکیده
چکیده
تغذیه گوسفند در شرایط عشایری تا 80 درصد به علوفه مراتع وابسته است . کاهش علوفه مراتع سبب افزایش هزینه های تغذیه دستی می شود. پرورش گوسفند در صورتی ااقتصادی است که راندمان بره دهی بره دهی بیش از 100 درصد باشد. چرا در آمد ناشی از یک بره تقزیبا معادل هزینه نگهداری میش مولد است. لذا یکی از راههای عملی دستیابی افزایش راندمان تولید مثلی بکار گیری روش سه زایش در دو سال است. عملیات روش سه زایش در دو سال بر روی یگ گله با اندازه 120 راسی دام مولد انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بکارگیری این روش در صورت که گله از مدیریت تغذیه و بهداشت مناسبی برخودار باشد راندمان تولید مثلی از 67 درصد به 150 درصد افزایش می یابد. بکار گیری این روش هزینه های پرورش دام را تا 20 درصد افزایش می دهد. ولی باعث افزایش 100 درصدی درآمد حاصل از فروش بره می شود. همچنین دو قلوزایی تا 52 درصد درگله‌ها افزایش پیدا می کند هعلاوه بر آن باعث هم زایش همسان و تولید برعه های هم سن در گله شده که مدیریت پرورش دام را برای دام دار تسهیل می کند. لذا در شرایط خشکسالی می توان با استفاده از این روش اندازه گله های مادری را بدون اینکه در آمد های خانوار کمتر شود کاهش داد و فشار چرایی بر روی مراتع را کم کرد. البته لازم است بره های تولیدی بلافاصله پس از شیر گیری از گله جدا شده و وارد سیستم پرواربندی شوند.
کلیدواژه ها