بررسی تاثیرپذیری وقوع گرد و غبار از خشکسالی و سایر عوامل اقلیمی مطالعه موردی: شهرستان اهواز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
گلستان - خ دی - نبش اردیبهشت
چکیده
از پارامترهای اقلیمی همواره به عنوان عامل اصلی افزایش وقوع طوفانهای گرد و غبار به ویژه در کانونهای داخلی خوزستان نام برده می شود. هدف این پژوهش بررسی روند تغییرات عوامل اقلیمی نظیر بارش، دما و باد در 60 سال اخیر و همچنین بررسی ارتباط آنها با وقوع طوفانهای گرد و غبار در شهرستان اهواز است. در این مطالعه سری های زمانی شاخص‌های غبارناکی (DSI) و شاخص بارش استاندارد شده (SPI) منتج از داده های 60 ساله بارش و گرد و غبار و سری زمانی 37 ساله از دما و باد متوسط سالانه ایستگاه اهواز تشکیل شد. با استفاده از آزمون من کندال و سن روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و شاخص ها بررسی شد که دمای متوسط سالانه و همچنین میزان وقوع گرد و غبار از کانونهای داخلی دارای روند مثبت در سطح معنی داری 99/0 و 95/0 می باشند. نتایج همبستگی پیرسون نیز نشان داد که دو عامل دمای متوسط سالانه و شاخص گرد و غبار دارای ارتباط معکوس معنادار در سطح 95/0 می باشند و دمای متوسط سالانه حدود 11 درصد از تغییرات گرد و غبار سالانه را تبیین می کند.
کلیدواژه ها