اثر محلول‏پاشی سالیسیلیک اسید در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی در دو رقم گل حنا (Impatiens walleriana)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران
2خیابان محمود آباد میدان الله اکبر کوچه شهید حسنوند پ 43
3علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
4علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم ابادف ایران
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر محلول‏پاشی سالیسیلیک اسید در کاهش آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در دو رقم گل حنا، در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، اجرا شد. این آزمایش‏ بر پایه طرح کاملاً تصادفی، به‌صورت فاکتوریل سه فاکتوره شامل: فاکتور اول دو رقم گل حنا (تمپو و سالمون)، فاکتور دوم اعمال دور آبیاری (تنش خشکی) با سه سطح 3 روز یک‌بار (شاهد)، 5 روز یک‌بار، 7 روز یک‌بار و فاکتور سوم سالیسیلیک اسید با سه سطح (صفر، 1، 2 میلی‌مولار) به‌صورت اسپری پاشی برگی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو رقم، تنش خشکی سبب کاهش وزن خشک کل بوته و افزایش مالون دی آلدئید، آنزیم‎های آنتی‌اکسیدان و پرولین شد؛ در حالی که اعمال سالیسیلیک اسید در شرایط تنش سبب افزایش وزن خشک کل بوته و پرولین شد؛ اما مقدار مالون دی آلدئید، فعالیت آنزیم‏های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز کاهش یافت. نتایج مقایسه میانگین این مطالعه بر فعالیت آنزیم‎های کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز نشان داد که تنش خشکی سبب افزایش فعالیت این سه آنزیم در گیاه شد. سالیسیلیک اسید نیز باعث کاهش مقدار آنزیم کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز در غلظت 1 میلی‌مولار شد ولی سالیسیلیک اسید در غلظت 2 میلی‌مولار باعث افزایش آنزیم پراکسیداز نسبت به نمونه شاهد گردید. در این مطالعه کاربرد سالیسیلیک اسید به‌ویژه در غلظت 2 میلی‌مولار با کاهش آسیب اکسیداتیو سبب کاهش اثرات مضر تنش خشکی در هر دو رقم این گیاه شد.
کلیدواژه ها