پایش مکانی خشکسالی با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس(MODIS) مطالعه موردی: مراتع حوزه ازنا- الیگودرز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم اباد، کیلومتر 10 جاده خوزستان، هواشناسی لرستان جنب لشکر 84، 315-68135
2اداره کل هواشناسی لرستان
3سازمان جهاد کشاورزی
چکیده
با توجه به روند تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی در دهه اخیر، خشکسالی به یک مشکل بزرگ در جهان و به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک از قبیل ایران تبدیل شده است. از این رو پایش و مدیریت آن امری مهم می باشد. شاخص های خشکسالی هواشناسی که مستقیماً از روی داده های هواشناسی نظیر بارندگی محاسبه می شوند، در صورت فقدان داده های مذکور، در پایش خشکسالی مفید واقع نخواهند شد، استفاده از تکنیک سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای به عنوان یک ابزار مفید جهت پایش خشکسالی کشاورزی مورد توجه محققین واقع شده است. هدف از این مطالعه بررسی پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای سنجنده مادیس در سال های 2017 -2008در مراتع حوضه هیدرولوژیک ازنا - الیگودرز می باشد. در این مطالعه شاخص های NDVI و VCI مورد بررسی قرار گرفتند. برای به دست آوردن VCI از NDVI استفاده شد. تحقیق حاضر نشان داد که شاخص های خشکسالی سنجش از دوری VCI و NDVI می توانند خشکسالی ماه های مختلف را به خوبی نشان دهند و در نهایت نقشه های تولید شده از دو شاخص VCI و NDVI افزایش شدت خشکسالی را در جنوب غرب حوزه نشان دادند.
کلیدواژه ها