گیاه مرتعی توت روباه (Sanguisorba minor) گونه‌ای مناسب جهت احیاء مراتع تخریب شده و دیم‌زارهای کم بازده تحت شرایط خشکسالی در استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیأت علمی- بخش تحقیقات منابع طبیعی
2مرکز تحقیقات لرستان
چکیده
به منظور بررسی و تعیین اهمیت گونه مرتعی توت روباه و نقش و ارزش آن در احیاء دیم‌زاهای کم بازده و رویشگاههای طبیعی، در مراتع استان لرستان با توجه به پراکنش وسیع و قابل ملاحظه این گونه در مراتع کوهستانی و زیر اشکوب جنگل های بلوط علیرغم خشکسالی ها ، طی مطالعه‌ای به بررسی ویژگی‌های اکولوژیکی این گونه طی 4 سال متوالی پرداخته شد. در این خصوص به منظور تهیه نقشه پراکنش و تعیین مشخصات رویشگاههای طبیعی، مطالعه فنولوژی، ارزش رجحانی، سیستم ریشه‌ای، تولید مثل، عملکرد علوفه، تاج پوشش و فراوانی گونه، تعیین تراکم، گونه های همراه و... 3 سایت مختلف از نظر آب و هوایی به عنوان واحدهای مطالعاتی انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که گونه مذکور، در بیشتر طول سال همیشه سبز بوده و از خوشخوراکی و ارزش غذایی بالایی نیز برخودار می باشد لذا از جنبه حفاظت خاک و ارزش علوفه ای به منظور تعلیف دام ها، از اهمیت ویژه ای برخودار است. با توجه به خشکسالی‌های حادث شده، این گونه مرتعی، توانسته است به خوبی از بارش‌های اندک فصلی استفاده نموده و در شرایط استان لرستان در دامنه‌های مختلف ارتفاع از سطح دریا همچنین جهات مختلف جغرافیایی و درجات متفاوت شیب خود را مستقر نموده و پراکنش بسیار مناسبی در رویشگاههای طبیعی از خود ارائه نماید. با توجه به پراکنش مناسب آن در کشور از جمله استان لرستان دارد می‌توان با اعمال روشهای صحیح مدیریتی از جمله سیستم‌های مناسب چرائی، قرق و ... در احیاء و اصلاح مراتع و تولید علوفه گامی موثر برداشت.
کلیدواژه ها