ارزیابی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص‌های درصد نرمال و شاخص بارش استاندارد شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری- علوم و مهندسی آبخیزداری
2عضو هیأت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
خشکسالی، پدیده بسیار رایج در سراسر جهان و خصوصا در کشورهایی واقع در مناطق خشک و نیمه خشک است که بعنوان گرانترین فاجعه طبیعی جهان، بیشتر مردم را نسبت به هر گونه فاجعه طبیعی دیگر، تحت تأثیر قرار می‌دهند. از لحاظ زمان و مکان وضعیت مشخصی ندارد و ممکن است در سطح بسیار گسترده اتفاق بیفتد و تبعات آن تا زمان‌های بسیار طولانی‌تری هم ادامه یابد. در مطالعه حاضر وضعیت خشکسالی خرم آباد با استفاده از دو شاخص درصد نرمال (PNI) و بارش استاندارد شده (SPI) طی بازه زمانی 1990 – 2010 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از شاخص PNI، طی دوره آماری مورد نظر (21 سال)، مشاهده شد که از اواخر اردیبهشت خشکسالی‌ها شدت گرفته و بطوریکه تا اواسط آبان ماه ادامه می‌یابند. بطور کلی بر اساس شاخص درصد نرمال بارش، در حوزه مورد مطالعه، در بیش از پنج ماه از سال خشکسالی بصورت "خشکسالی بسیار شدید" و حدود شش ماه "خشکسالی شدید" مشاهده می‌‌شود. این درحالیست که طبق شاخص SPI بیشترین حالت مربوط به کلاس "نرمال" بوده و بعد از آن "ترسالی معمولی" بیشترین فراوانی را در این بازه زمانی داشته است. میتوان با کنترل و بهره‌گیری از مواقع پرباران، از جمله نفوذ آب به‌منظور تغذیه آبهای زیرزمینی، تا حدودی منابع آبی کافی برای ماه‌های خشک فراهم نمود و مانع بروز هرچه بیشتر خسارات ناشی از خشکسالی شد.
کلیدواژه ها