بانک آب: فرایندی جدید برای احیای حکمرانی آب در ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1نیاوران- خ پورابتهاج- پ 2
2گروه توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
3گروه توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
4گروه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
هدف از این تحقیق تحلیل فرایندهای حاکم بر نظام مدیریت آب در ایران و بیان فرایندهای جایگزینی است که بتواند ضمن ایجاد ارتباطی سازنده بین سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موجود در حوضه‌های آبریز، حکمرانی خوب آب را نیز در کشور احیا نماید. لذا مطالعه مروری حاضر برگرفته از یک مرور ادبیاتی گسترده در متون موجود و کارهای علمی انجام شده در حوزه مدیریت منابع آب با تاکید بر ابعاد توسعه پایدار، به بررسی ضرورت تدوین راهکارهای نوآورانه منعطف و توانمند (بانک آب) پرداخته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ریشه فرایندهای حاکم ناشی از پایه‎ریزی ساختار آب بر مدرنیته‎ای است که ریشه در پارادایم دوران مدرنیته نخست دارد که چارچوب حکمرانی دولتی آب را ایجاد نمود. روابط و فرایندها در ساختار کنونی مدیریت آب، فضا و بستر لازم برای حفر چاه‌های غیرمجاز، تولید صنعتی و کشاورزی پرآبخواه، عدم اقتدار دولت در اجرای برنامه‎ها، طرح‎های فن‌آورانه و اقدامات حفاظتی آب و همچنین عدم ایجاد فضای اعتمادسازی برای مدیریت یکپارچه آب در حوضه‌های آبریز را فراهم نموده است برای حکمرانی خوب آب باید تفکر حکمرانی حکومتی آب به سمت حکمرانی فراحکومتی با ترکیب منطقی و معقولی از سطوح مختلف حکمرانی دولت، نهادهای مدنی و بازار تغییر نماید و با تفکر خلاقانه و دیدگاه فرایندی به بازطراحی فرایندهای حاکم بر مدیریت آب در کشور با مشارکت ذینفعان اقدام نمود. بانک آب می‎تواند دیدگاه فرایندی و جامع‌نگر را جایگزین دیدگاه مقایسه ساختاری و بخشی نماید و به بازطراحی مجدد مدیریت منابع آب با حکمرانی خوب در ایران بپردازد.
کلیدواژه ها